بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی (مورد مطالعه: سازمان کار و امور اجتماعی استان قم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران،

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران