بررسی اثر توانمندسازی شناختی کارکنان بر بهره وری آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند و عضو باشگاه پژوهشگران جوان