بررسی اثر سرمایه‌های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه اصفهان