مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،عضو هیئت مدیره برق خراسان شمالی

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس موسسه آموزش عالی فردوس مشهد