هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی