ارتباط اختلالات خواب و حوادث شغلی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در رانندگان جاده ای شهر اصفهان در سال 1391

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی

2 کارشناس ارشد روانشناسی و مربی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

3 دکترای روانشناسی عمومی و عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان