عوامل روانشناختی موثربرتوسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحدگرمسار، باشگاه پژوهشگران ونخبگان جوان، گرمسار، ایران

2 دانشگاه آزاداسلامی، واحدگرمسار، گرمسار،ایران