بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضای هیئت علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران

3 دانشجوی مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه تهران