ساخت و تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه روان‌شناسی، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه روان‌شناسی، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، تهران، ایران.

4 استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روان پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران. ایران