بررسی تاثیر بیوریتم بر حوادث کاری (مطالعه موردی شرکت توزیع برق خراسان شمالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آبادکتول، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاداسلامی واحد علی‌آبادکتول، علی آباد کتول، ایران