رابطه بین سبک های رهبری مدیران با بهزیستی روانی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، رودهن

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، رودهن