اعتبار همزمان پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و بالفور و وکسلر(1996) و بررسی رابطه تعهد سازمانی با سلامت روان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان

2 دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

3 دکتری روان شناسی صنعتی سازمانی و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

4 کارشناسی ارشد روان شناسی