اثربخشی آموزش سخت رویی برسطح امیدواری دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدرودهن، دانشکده روانشناسی، رودهن، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن،، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، رودهن، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن،، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، رودهن، ایران