آزمون پایایی و روایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده کارلسون و کاکمار و ویلیامز (2000)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 هیئت علمی، استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدچمران اهواز