بررسی مشکلات و موانع تصمیم گیری ازدیدگاه مدیران سازمانهای دولتی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، گروه مدیریت صنعتی، مبارکه، اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، گروه مدیریت صنعتی، مبارکه، اصفهان، ایران