بررسی رابطه هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان

2 دانش آموخته رشته مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان