اثربخشی آموزش نظریه حل مسأله ابداعی (TRIZ) بر خلاقیت، نوآوری و تفکر علمی اعضای هیات‌علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی؛ دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران