روابط ساده و چندگانه بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واحد ﺧﻮراﺳﮕﺎن (اصفهان)

2 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ مدیریت آموزشی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واحد ﺧﻮراﺳﮕﺎن (اصفهان)، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ایران