ارتباط نیاز پیشرفت و عوامل اجتماعی با درگیری شغلی معلمان زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، رودهن، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه علوم اجتماعی، رودهن، ایران