بررسی اثرات تعهد سازمانی بر کارایی سرمایه فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی - سازمانی و مسئول برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران