رابطه شکست عاطفی، سبک‌های دفاعی و اختلال ناگویی هیجانی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران