مقایسه میزان مولفه های نگرش های مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور آمل