ارتباط تنظیم‌شناختی هیجان و خودکارآمدی با سلامت روان در دانش آموزان مقاطع متوسطه شهرستان شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، مربی گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه غیرانتفاعی شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، ایران

3 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، مربی گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه غیرانتفاعی شاهرود، ایران