تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنش های اجرای بازداری پاسخ، حافظه فعال، برنامه ریزی-سازماندهی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان 7 تا 12 سال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران