مقایسه بازشناسی حالات چهره ای هیجان در اختلالات خلقی و اضطرابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار روانشناسی تربیتی،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران