اثربخشی آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصیتی مربوط به کارآفرینی هنرجویان شاخه کاردانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج