اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه

4 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

5 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مدرس دانشگاه پیام نور