رابطه هوش عاطفی و بهداشت روان با تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

2 مشاوره خانواده بیمارستان روانپزشکی شهید رجایی اصفهان