بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره شغلی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی تهران

5 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره‌ی دانشگاه خوارزمی تهران