بررسی هوش سازمانی و مولفه‌های آن در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دکتری روان شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

5 کارشناس ارشد و رئیس اداره آموزش و پژوهش داشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار