بررسی ویژگی های روانی – اجتماعی مرتبط با رفتار کار آفرینی در زنان کارآفرین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد روانشناسی