بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت سرمایه فکری با عملکرد شغلی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر. اسلامشهر.ایران

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی و عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. گرمسار. ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.ایران