بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بهوشیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، استادیارگروه روانشناسی، تهران، ایران