بررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی و هوش اجتماعی با سبک رهبری مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان