رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران