بررسی بیگانگی شغلی در نظام اداری ایران (موردِ پژوهش: کارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران