الگوی ساختاری جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، سبک هویت، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روانشناسی، رودهن، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روانشناسی، رودهن، ایران

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روانشناسی، رودهن، ایران