پیش‌بینی افسردگی بر اساس رویدادهای مثبت و منفی در مدیران دبیرستان‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران