بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران