شناسایی، رتبه بندی و طبقه بندی عوامل موثر بر شادی کارکنان به وسیله مدل کانو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی دانشگاه اصفهان