رابطه سبک‌های رهبری اخلاقی، حمایتی و ستمگرانه با تفکر سیستمی و رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان(اصفهان)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان(اصفهان)