تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر فرهنگ سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان جهاد کشاورزی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 عضو هیأت علمی گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز