بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تمایز یافتگی خود(DSI-R)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز