بررسی رابطه بین شخصیت پویا و استقلال کاری با شکل دهی شغل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز