بررسی تأثیر طرح واره ها بر عملکرد سازمانی کارکنان از طریق شکل گیری ابعاد شخصیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه لرستان

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد تهران