اثربخشی آموزش روش حل مسئله بر روابط خانوادگی و شغلی کارمندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشنگاه تهران

2 پسا دکتری روان شناسی دانشگاه تهران

3 سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی