بررسی مکانیسم های دفاعی زنان مبتلا به کژکاری جنسی و مقایسه آن با زنان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 گروه علوم اجتماعی دانشگاه آاد اسلامی واحد گرمسار