بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر سلامت روان پرستاران شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روان شنلسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن