بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان زندان مرکزی کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه رازی

2 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه پیام نور