اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه سمنان

3 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

4 دانشجوی دکترای دانشگاه سمنان